Zvestovať Božie slovo a Krista čoby jedinú cestu k spáse – vhod či nevhod

Kresťania dnes zomreli. Pripodobnili sa svetu a ich viera je jalová, nič nehovoriaca. Je pravda, že mnohí kresťania bojujú za jednu vec, ktorú si privátne vybrali. Niekto bojuje za potraty, iný za manželstvá, ďalší za takú doktrínu a iný za inú. Ale Božie slovo sa výhradne sústreďuje na Krista, ako jedinú možnú spásu. Mimo Krista spása nie je, neexistuje, nikdy nebola, nie je a nebude. A práve túto doktrínu väčšina kresťanov opomína! Mnohí ľudia študujú bibliu v ktorej hľadajú mnohé odpovede na to, čo sa deje vo svete, čo bude v budúcnosti, kedy skončí svet – ale biblia má komplet celá – od prvej stránky až po poslednú jediný oporný bod a to – Ježiša Krista. On sám povedal:

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Jn 5:39

Dnes je svet zanesený hnusom falošných vier, zjavení, doktrín, filozofií, náboženstiev, svetských lží, za ktorými stojí nepriateľ Krista – satan. Vyznáva sa pohanstvo, okultizmus, falošné východné viery, falošná viera židovstva, mohamedánstva, buddhizmu, šamanizmu a preto nie je divu, že kresťania sa preľakli, pretože svet na nich nalieha, aby nehovorili o Kristovi ako jedinej možnej spáse. A oni tak skutočne konajú a preto mlčia. Ale Pavol nám radí skrze Timotea inak. Aby sme sa nebáli zvestovať Krista a to za každú cenu, ak by išlo o zdravie, väzenie či život. Preto píše:

Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. 2Tim 4:2

Nielenže Pavol radí Timoteovi, aby kázal Božie slovo – nie slovo cirkevné, nie slovo ľudské, nie takzvanú tradíciu – ale slovo Božie a LEN slovo Božie – ale mu tiež radí, aby napomínal a karhal podľa tohto slova! K tomu Pavol dodáva presne to, čo bolo spomenuté vyššie, že do sveta príde nespočet falošných vier a vyznaní, vrátane cirkví, ktoré sa budú tváriť kresťansky, ale vo svojom jadre budú stáť proti slovu Boha! Pavol píše:

Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 2Tim 4:3-4

Dnes je ten čas, kedy ľudia neznesú zdravé učenie. Ľudia sa zaoberajú všetkým možným, len nie skutočným Bohom, ktorý svoju vôľu a samého seba, predstavil v jedinej knihe – Božom slove – biblii, keď ostatné náboženské knihy, učenia, takzvané kresťanské tradície, náboženstvá sveta – stoja a budú stáť proti tomuto slovu.

Ľudia dnes chcú počúvať to, čo sa im páči. Páčia sa im kazatelia, čo učia falošné cesty, guruovia, náboženskí slepí vodcovia, ktorí hovoria o akomsi bohu, ktorý je láska, energia, sila, dokonca fyzická veličina. K týmto zjavom svet dnes uteká, toto svet miluje, len nie Boha pravého a skutočného, ktorý hovorí, že každý jeden človek je špatný, hriešny, ktorý si zasluhuje večné zavrhnutie a nie nebeskú vlasť!

Božie slovo hovorí o tom, že každý človek je sebec, čím sa okamžite odtrháva od Boha, pretože samého seba ustanovil vo svojom srdci a mysli ako boha, ktorému slúži. Slúži bohu telesnosti, bohu vášní, bohu chúťok, bohu neviazanosti a svojvoľnosti. Toto je boh dnešného sveta, toto je boh dnešného kresťanstva. A preto ak má svet takéhoto boha tak chce, aby všetci kázali o tomto bohu, ktorý súhlasí s tým, čo ľudia konajú, ako ľudia myslia, ako žijú. Preč s Bohom, ktorý ukazuje na ľudský hriech a ľudskú biedu, ktorý ukazuje na človeka ako na zločinca a je jedno či pôjde o mnohonásobného vraha, skorumpovaného politika, alebo bežného radového človeka – ak vyprší ich stanovený čas na tejto zemi a oni zomrú bez Krista, celé nebo sa bude radovať, že je na svete o jedného zločinca a perverznú sexuchtivú obludu, plnú nenávisti, závisti, opovrhovania, zlosti a vulgárnosti menej!

Preto má kresťan hlásať vhod či nevhod Božie slovo, za každú cenu, aj keby hory padali! Tie falošnosti, ktoré ľudia na seba nabalili z ľudských vynálezov, filozofií a satanových zjavení, je potrebné rozbíjať kladivom Božieho slova, pretože sú to nánosy kameňa tvrdého ako žula, keď sa človek nechce vzdať svojich falošných vier a náboženstiev, ktoré v sebe nosí a podriadiť sa Jedinému Bohu, ktorý stvoril svet, stvoril každého človeka, tvorí dejiny, bez ktorého sa človek ani nenadýchne, ani nepohne, ktorý celý svet drží pohromade svojou silou! Boh nie je ďaleko od žiadneho človeka, On vidí, počuje, cíti, všetko, čo človek koná, pritom nazerá do nášho srdca o ktorom vie všetko. Ak by Boh stiahol svoju silu zo sveta, svet sa ocitne v tom momente v ničote, pretože On udržuje celý svet v živote. Pavol hovorí Grékom:

Boh urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. Sk 17:26-28

Iba v Bohu žijeme, hýbeme sa a trváme, hovorí Pavol. Kto sú bôžikovia buddhizmu, hinduizmu, germánstva, severskí bôžikovia, slovanskí bôžikovia a ďalšie modly, ktoré svet dnes vyznáva? Kto je satan, ktorý má moc len potiaľ, pokiaľ mu to Boh dovolí, ako to vidíme v knihe Jóba?! Kto sú modly svetské, politici, známe osobnosti, celebrity, speváci, hudobníci, herci? Kto sú špiritisti, liečitelia, bylinkári, šamani, vyvolávači duchov, jasnovidci? Len sluhami temných síl, ktoré stoja za tým čo robia. Tých temných síl ktoré môžu ísť len potiaľ, pokiaľ im Boh nenakreslí čiaru, ktorú nijako nemôžu prekročiť.

Čo sú zjavenia ktoré prebiehajú celé stáročia po svete, kde sa zjavuje údajný buddha, mohamedánsky proroci, Krišna v náručí svojej matky, ako aj Ježiš v náručí svojej matky Márie? Čo kresťanské zjavenia Ježiša či panny Márie a ich hrsť nových posolstiev pre svet, ktoré stoja v ostrom protiklade k písmam? Vari Boh nedal svoje slovo, ktoré je ako jediné možné meradlo pravdy?! Vari sa má človek odchýliť od Božieho slova, zaoberať sa slovom ľudským, cirkevnými ľudskými príkazmi, svetskými filozofiami, zjaveniami, ktoré ak stoja proti Bohu v tom čo oznamujú svetu – kto za nimi stojí? Vari písmo nevaruje, že satan sa bude premieňať na anjela svetla, bude si brať podobu Ježiša, Márie, takzvaných svätcov, pričom tomuto zjaveniu nepôjde o nič iného, ako zmeniť posolstvo Božieho slova, ako zmeniť poriadok spásy, ktorý stojí len a LEN, výhradne v Kristovi, ktorý miesto padlého človeka odžil spravodlivý život a prelial svoju krv, aby človek ktorý uverí, bol prikrytý plášťom Krista a Jeho spravodlivosti? Vari by sa človek mohol spasiť sám, keď každý jeden jeho skutok je plný odporného sebectva, byť aj sú to skutky nábožné a nasmerované k Bohu?

A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. 2Kor 11:14

Kto dnes káže verne Božie slovo, ktorý kazateľ, ktorá cirkev, ktorý kresťanský zbor? Nájdu sa jednotlivci, nájdu sa Boží neoblomní kazatelia, ale je ich žalostne málo a svet ich svojim revom prehlušuje. Diabol vyzdvihuje kazateľov, ktorí hlásajú nepodstatné veci pre spásu, alebo sa bijú za svetské práva, či obhajujú falošné doktríny. Ale kde by ste v dnešných médiách mohli počuť kazateľa, ktorý hlása pravdu, ktorý neoblomne hlása Božie slovo? Vari médiá nepatria nepriateľovi ľudstva, aby oklamali úbohé ľudské duše a nehlásali spásu len skrze Krista? Ak kazatelia dostanú dnes priestor v médiách, pôjde o povrchné veci, boj o rodinu, potraty, o akési ľudské práva – ale kto z týchto kazateľov hlása Krista ako Jedinú možnú spásu, kto z nich hlása, že všetci ľudia sú pekelné bytosti, podobné démonom, ktorí sú plní zvráteností a nenávisti v srdciach? Pavol toto vyžaduje od Timotea, aby hlásal Krista, Krista a len Krista, ktorý sa obetoval za démonom s nálepkou – človek – aby človek mohol žiť v Božej prítomnosti naveky. Pavol hromží v každej jednej kázni, neustále, dokola:

Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:2

Nič iného – len Krista budem kázať, toho ukrižovaného! Istotne že je veľa vecí, ktoré je potrebné kázať a hovoriť o nich, veď aj Pavol hovorí v listoch o živote, ktorý kresťania majú žiť – ale popri tom všetko, vždy káže Krista – Toho Ukrižovaného!

Ak by tu dnes bol Pavol s nami, čo by v prvom rade kázal, by bolo prijatie Krista ako jediného možného Spasiteľa, bez ktorého nie je možné prísť do nebeskej vlasti! Pavol sa nestaral o svoju dobu, o politiku, o skazenosť ľudského rodu a jeho nápravu. On dobre videl, že jeden národ si chce podmaniť iný národ, že jedno náboženstvo chce vládnuť nad iným náboženstvom, videl ako sa deti zabíjajú hneď po narodení, ako sa hádžu z mostov, ako sa mrzáci zabíjajú, pretože Rímske právo to malo zakotvené. On videl, v akom stave je manželstvo, koľko rozvodov je v pohanskom svete, ako kvitne homosexualita a to verejná, kde prostitúcia je údajným oddychom pre muža. On videl, ako pohania obetujú svoje vlastné deti, ako ich prevádzajú cez oheň a ktoré dieťa nevydrží, to odhodia ako špinavú handru. Ale vari sa Pavol týmto zaoberal vo svojich listoch? To len potvrdzovalo Božie slovo ktoré hlása, že človek je špatný tvor, že v ňom nič nie je dobrého. Preto hlásal spasenie, tomuto odpornému človeku, hlásal Krista, ktorý ako jediný má moc zmeniť život a odpustiť hriechy.

Dnešní kazatelia sa bijú o svetské práva, bojujú proti potratom, proti nevere, za manželstvo a tak médiá im dávajú veľký priestor. Niežeby tieto veci boli dobré, niežeby neboli proti slovu Boha, niežeby nebolo potrebné proti nim hromžiť – ale ktorí z týchto istých kazateľov hlása spolu s týmito témami to, čo hlásal Pavol a kázal to isté hlásať Timoteovi? Kto z nich hlása Krista, len Krista, ako jedinú možnú spásu? Kto z nich hlása, že kto neprijme Krista, bude naveky zatratený, či už pôjde o významných ľudí, o Gottov, Buschov, Putinov, Trumpov, Demitrov, Kiskov? Vari by títo ľudia mohli byť spasení bez skutočnej viery v Krista? Vari by im stačil akýsi krst detí, chodenie do kostola, občasné modlenie bez viery? Bez viery, že Kristus zomrel za nich, že sa Mu vo viere stali poddajnými, stal sa ich Pánom a oni Mu verne slúžili, boli poslušní Jeho slovu po celý život a hlásali od toho dňa aj spásu skrze Krista a len Krista?

Kto dnes hlása Krista toho ukrižovaného? Vari pápež František, ktorý dnes dokonca zakázal evanjelizovať moslimov, čím im odmietol ponúknuť spásu?

Pozorne počúvajme dnešných kazateľov. Nehlásajú Krista a záchranu skrze vieru a len vieru v Neho. Hlásajú svetu to, čo sa svetu páči, čím sa stávajú populárnymi a obľúbenými, a tak diabol im dáva miesto vo svojich médiách. Ale ak by tento istý kazateľ začal hovoriť pravdu, hovoriť o Kristovi ako jedinej možnej ceste – vlastná cirkev by ho zlikvidoval, vlastný kresťanský zbor ho vylúči ale bude vedieť, že teraz stojí na pravde a nehlása to, čo chcú ľudia počuť, pretože oni nechcú počuť, že keď neprijmú Krista, skončia vo večnom zatratení!

Spurgeon vo svojej jednej kázni povedal, že ak kazateľ v kázni nespomenie Krista ako jedinú možnú spásu, mal by sa venovať inej činnosti! Svätá pravda! Pavol bol na tom rovnako – nikdy nehlásal svetu nič okrem Krista toho ukrižovaného. Ak písal listy zborom a napomínal ich, bolo to adresované kresťanom, ktorí už Krista prijali, ale ak išiel von medzi ľudí, k židom, k inovercom, k pohanom – hlásal vhod či nevhod Krista. Hlásal ho nielen chudobným, stredným vrstvám sveta, ale aj kráľom, pred ktorých sa smelo postavil a hlásal Toho Ukrižovaného:

Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. Gal 6:14

Ak toto dnešní kazatelia nekážu, nekážu Božie slovo, ktoré celé ukazuje na Krista, je ich snaha jalová a biedna. Modlime sa preto za kazateľov, aby neprestajne hlásali tomuto skazenému svetu, že len viera v Krista zachraňuje a nič iné – ani cirkev, ani sviatosti, ani ľudské výkony, ani skutky, ako hlása Pavol:

Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Zo skutkov nebude ospravedlnený nikto! Zo svojho života nebude ospravedlnený nikto! Z toho, že sa človek snažil žiť morálnym životom, platil dane, staral sa o deti, rodinu, chodil do práce, chodil do kostola, modlil sa večerný a ranný otčenáš – z toho nebude ospravedlnený nikto! Prečo? Pretože stačí prestúpiť jedno prikázanie a človek je v stave večného odsúdenia. Stačí porušiť raz jedno prikázanie a tým sú porušené všetky. Stačí nemilovať neprestajne Boha a človek skončil. Stačí raz zaklamať a človek skončil. Stačí raz vulgárne hrešiť a človek skončil. Stačí raz ohovoriť kolegu a človek skončil, stačí sa raz kochať v nahej žene a človek skončil:

Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. Jak 2:10

Nikto sa nedokáže spasiť, nikto nedokáže prežiť bezhriešny život:

Všetci (ľudia) totiž zhrešili a nemajú slávy Božej… Rim 3:23

Ale ospravedlnení sú ZDARMA – v Kristovi Ježišovi a LEN v Kristovi Ježišovi:

…Ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, Rim 3:24

Toto kázal Pavol Timoteovi, aby neprestajne hlásal ľuďom vonku. Toto je najhorúcejšie posolstvo všetkých vekov, vrátane tých dnešných. Toto je potrebné hlásať tomuto skazenému svetu, podobnému Sodome a Gomore. Bez tejto zvesti, svet hynie, hynie miliardy ľudí vo svete, taktiež aj v cirkvách. Bez viery v Krista – nie je možné sa páčiť Bohu:

A nieto spasenia v nikom inom (okrem Ježiša Krista), lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Sk 4:12